30. Septembar 2022.

11:08 ČETVRTAK, 11. 04. 2019. - 11:08 Izvor: PU ČAROLIJA

PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČAROLIJA" RASPISALA ZA UPIS U 2019/2020 GODINU

ПУ "Чаролија" Вршац расписала је конкурс за упис деце за школску радну 2019/2020 годину. Новина ове године јесте то да је родитељима омогућено подношење пријаве преко портала е-упрaва, који ће бити отворен две недеље током уписа, те ће родитељи моћи да поднесу и електронску пријаву за упис.

podeli

Tv Banat

На основу члана 72. Статута Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч ) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч ) ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

У радној 2019/2020. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија“ Вршац, примају децу:

у целодневни боравак у трајању од 11 часова:

јаслице за децу рођену од 01.11.2016. – 01.09.2018. године

обданиште за децу рођену од 01.03.2014. – 31.10.2016. године

у целодневни боравак у припремни предшколски програм у трајању од 11 часова

у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2013. - 01.03.2014. године.

Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета или лице које овласте.

Захтев за све вртиће ће се примати:

у објекту 1. ПУ „Чаролија“, Ђуре Јакшића 3, у соби за васпитаче у времену од 08-12 часова или

Електронски преко е-Управе;

Конкурс за пријем деце траје од 06.05. - 17.05.2019. године.

Захтеви поднети после редовног конкурса (06.05.-17.05.2019. године) биће разматрани у ревизији уписа.

Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац.

Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима објеката ПУ „Чаролија“ Вршац:

За ППП 27.05.2019. године

За целодневни боравак 03.06.2019. године

Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка примљене деце.

Датуми за потписивање уговора објавиће се заједно са резултатима конкурса.

Уговор потписује родитељ или старатељ уз подношење личне карте на увид и уверења о здравственом прегледу детета и уверења надлежног Дома здравља о уредној вакцинацији детета.

Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС“ бр. 44/11) на основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закона о предшколском васпитању и образовању („ Сл.гласник РС“, бр.18/10), додатним критеријумима прописаним Статутом ПУ “Чаролија“ Вршац уз сагласност Оснивача.

Д И Р Е К Т О Р

ДАНГУБИЋ ЕМИЛИА с.р

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ  ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗМИРИТИ СВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ВРТИЋУ ЗАКЉУЧНО ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

1.Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1 За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

правноснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права

извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља

изјава два сведока, оверена код нотара, да родитељ врши самостално родитељско право

За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

решење Центра за социјални рад о смештају деце у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

За децу са сметњама у психофизичком развоју:

потврда надлежне здравствене институције

За тешко оболелу децу:

потврда изабраног педијатра

1.5 За кориснике новчане социјалне помоћи:

решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6 За децу тешко оболелих родитеља:

Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7 За остале осетљиве категорије:

Решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8 За лица на одслужењу казне:

Потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

Уколико подносилац захтева за упис детета у предшколску установу није сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

За запослене:

Потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу(приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

За уметнике:

Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

За студента:

Потврда о студирању(за текућу школску годину)

За пољопривреднике:

Уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

За родитеље запослене у иностранству:

Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

За пензионере:

Решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

Остало:

Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус. За детаљније информације можете се обратити предшколској установи.

********НАПОМЕНА:

За сву децу приликом потписивања уговора потребно је доставити и УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ДОМА ЗДРАВЉА О УРЕДНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕТЕТА.

За упис у ППП (целодневни и полудневни) обавезно приложити и ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА при потписивању уговора.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve