13. Jul 2020.

13:54 SREDA, 27. 03. 2019. - 13:54 Izvor: MINISTARSTVO ODBRANE Republike Srbije

MINISTARSTVO ODBRANE – POZIV ZA SLUŽENJE VOJNOG ROKA

Centar ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije, za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka u junu, i za rezervne oficire u septembru.

podeli

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina.

Više informacija moguće je dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane, ili lično u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br. 1, Pančevo, ili u Kancelariji Ministarstva odbrane Vršac, adresa Svetosavski trg 10, gde se mogu podneti i prijave.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centara za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

U toku je i pozivanje pojedinačnim pozivima lica 2001. godišta kao i starija lica muškog pola, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju, da u toku 2019. godine imaju obavezu da se jave u Centar Ministarstva odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br. 1 od 9 do 14 časova ili u Kancelariju Ministarstva odbrane Vršac, ulica Svetosavski trg 10 u vremenu od 9 do 13 časova, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Lica koja nisu uvedena u vojnu evidenciju, a nalaze se na boravku u inostranstvu, treba da se jave u nadležno diplomatsko – konzularno predstavništvo u inostranstvu i da tamo izvrše obavezu uvođenja u vojnu evidenciju.


 


 

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire


 

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS", broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS", br. 88/09 i 95/10) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS", broj 7/11), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

- da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih. kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

-fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.


 

Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za određeni uputni rok.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2019. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE

podeli

Slične vesti

Kultura

Emisije

Pogledaj sve