31. Maj 2020.

11:24 ČETVRTAK, 6. 12. 2018. - 11:24 Izvor: Ministarstvo odbrane

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire

J A V N I OGLAS za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

podeli

J A V N I   OGLAS
za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem
i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

1.  Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slošaoce kursa za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srbije;
- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
- da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih. kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2.  Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
-fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

3.  Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za određeni uputni rok.

4.  Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije u 2019. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

podeli

Slične vesti

Vesti

Emisije

Pogledaj sve